Loading...

MR

/MR
MR 2017-06-25T14:29:58+00:00

Een school wordt gevormd door kinderen, hun ouders, leerkrachten, niet-onderwijzend personeel en het bestuur. Al deze groepen hebben hun eigen belangen. Ouders en kinderen zijn gebaat bij zo goed mogelijk onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Het bestuur kent als werkgever weer andere verantwoordelijkheden. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan ieders belangen. Daarom is er aan de school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.

De MR regelt het overleg tussen al de groepen die aan de school verbonden zijn en probeert belangen op elkaar af te stemmen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement dat op school ter inzage ligt. De MR op onze school bestaat uit vier leden. Twee leden worden gekozen door en uit de ouders. De andere twee leden worden gekozen door en uit de leerkrachten. De leden dienen de grondslag, het uitgangspunt en de doelstelling van de school te respecteren.

De medezeggenschapsraad vergadert minimaal vier maal per jaar. De directeur van de school woont de vergaderingen indien mogelijk als adviserend lid bij.